1 січня 2023 р.
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

ТОВ "ФРАНЧ" (далі - "Виконавець"), зареєстроване та діюче відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (надалі - "Договір") на нижчезазначених умовах:


1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


1.1 Послуги - набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором та Програмами Курсів, які є невід'ємною частиною цього Договору.


1.2 Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.


1.3 Сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://franch.ai, що є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, які ним надаються.


1.4 Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору та Програми відповідного Курсу.


1.5. Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у даному Договорі, і сплатила вартість Послуг.


1.6 Сторони - Виконавець і Користувач.


1.7 Курс - виражений у формі лекції (майстер-клас, тренінг) або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації за заданою темою з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про предмет, що розглядається, а також вироблення певних навичок у досліджуваній сфері діяльності.


1.8 Програма Курсу - детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, такі умови:


1.8.1. Назва, предмет і зміст Курсу, імена тренерів;


1.8.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Курсу;


1.8.3. Вартість Курсу.


1.8.4. Порядок оплати тощо.


1.9 Відтворення (скачування) - така форма доступу Користувача до Курсу, за якої здійснюється створення копії Курсу в електронній (цифровій) формі зі збереженням у пам'яті Пристроїв Користувача або без такого.


1.10. Пристрій - означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку та відтворення звуку і зображення, як стаціонарний, так і переносний (включно з, але, не обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК, та ін.), який має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.


2. Предмет договору.


2.1 Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві консультаційні послуги у сфері інформаційних технологій, а саме організацію проходження Користувачем Курсу навчання (тренінгу) або майстер-класу (надалі - "Курс") на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.


2.2 Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість Курсу, який ним придбавається.


2.3 Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, кількість навчальних годин або графік занять тощо) Курсу навчання (тренінгу) узгоджується Сторонами у Програмі курсу навчання (тренінгу), яка розміщується на Сайті Виконавця.


2.4 Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Курсів, придбаних у Виконавця, у своїй діяльності.


2.5 Жодні претензії щодо результативності застосування Користувачем, отриманих у результаті прослуховування/перегляду Курсів, знань і навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцю. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Користувачі.


3. Умови надання послуг.


3.1 Консультаційні послуги надаються у вигляді лекції (майстер-клас або тренінг) або у формі дистанційного відтворення Курсу на Пристрої Користувача (запису або прямої трансляції), згідно з навчальним планом та розкладом (графіком) занять, що розроблені Виконавцем та містяться у Програмі Курсу, розміщеній у відповідному розділі Сайту Виконавця.


3.2 Строк (графік) навчання визначається відповідно до Програми Курсу.


3.3 Акцептом цього Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідного Курсу і означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.


3.4 З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.


3.5 Порядок акцепту:


3.5.1. Користувач обирає Курс на сайті Виконавця та знайомиться з умовами оплати.


3.5.2 Після вибору необхідного Курсу (-ів) Користувач оформляє заявку на консультацію або одразу переходить до кошика та здійснює оплату.


3.5.3 Якщо Курс надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Курсу Користувач отримує посилання для доступу до цього Курсу, що буде надіслано на електронну адресу, зазначену Користувачем під час купівлі Курсу.


3.5.5 З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.


3.5.6 Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації та виконання всієї програми, передбачених у відповідній Програмі Курсу.


4. Права та обов'язки Виконавця:


4.1 Виконавець має право:


4.1.1 Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;


4.1.2 Отримувати за послуги, що надаються, оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором і відповідною Програмою Курсу.


4.1.3 Скасовувати, переривати або переносити будь-які Курси, змінювати їхні матеріали, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або іспиту.


4.1.4 Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем у процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.


4.2 Виконавець зобов'язується:


4.2.1 Надавати Користувачеві консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу.


4.2.2 Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості та змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.


4.2.3 Розробити навчальний план, організувати проведення занять;


4.2.4 За необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.


4.2.5 Видати електронний сертифікат про закінчення Курсу навчання, який буде зберігатися на сайті Виконавця протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після закінчення Курсу. Користувач має право самостійно роздрукувати такий сертифікат.


5. Права та обов'язки Користувача.


5.1 Користувач має право:


5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу.


5.1.2 За умови успішного проходження курсу навчання отримати Сертифікат про його закінчення.


5.2 Користувач зобов'язується:


5.2.1 Сумлінно навчатися за програмою, відвідувати теоретичні та практичні заняття, не пропускати їх без поважних причин.


5.2.2 Виконувати домашні завдання в рамках проходження Курсу, відповідно до вказівок Виконавця та/або його представників, і в терміни зазначені ними.


5.2.3 Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором і Програмою Курсу.


5.2.4 Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.


5.2.5 Утриматися в процесі проходження Курсу від дій, які:


5.2.5.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам брати участь у Курсі та отримувати інформацію в процесі проведення Курсу.


5.2.5.2. можуть призвести до пошкодження майна інших Користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників чи користувачів приміщення, у якому проводиться Курс.


5.2.5.3. порушують громадський порядок, зокрема ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв тощо.


5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, зокрема шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або в інший спосіб, що має публічний характер.


5.2.5.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без такої.


5.2.6 У разі, якщо це передбачено Програмою Курсу - скласти підсумковий внутрішній тест (іспит).


Вартість послуг і порядок оплати.


6.1 Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму оплачених Користувачем Курсів.


6.2 Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем у Програмі Курсу, що розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.


6.3 Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.


6.4 Виконавець має право не повертати кошти сплачені Користувачем за навчання, якщо Користувач прослухав більш ніж одне заняття Курсу і відмовився від Послуг.


6.5 У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця - Виконавець повертає кошти лише за ті заняття Курсу, які не були проведені Виконавцем. Проведені заняття Курсу в такому випадку не компенсуються.


6.6 У разі якщо Користувач відмовляється від навчання до початку Курсу, Виконавець повертає сплачений аванс у повному обсязі. У разі оплати всієї суми - 100% вартості Договору Користувачеві повертаються кошти в сумі 90% від сплачених коштів.


6.7 Розмір оплати встановлюється за весь термін проходження Курсу і не може змінюватися.


7. Відповідальність Сторін.


7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.


7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСІ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є", БЕЗ ЯВНИХ АБО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ ГАРАНТІЙ. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ І НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЙ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ. КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.


7.3. Максимально дозволеною законодавством України мірою Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язаних а) з доступом Користувача до Послуг та їхнім використанням або неможливістю такого доступу чи використання; б) з матеріалами або поведінкою, зокрема ганебною, образливою або незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів США (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.


7.4 Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.


7.5 Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.


7.6 Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату своєчасно, Виконавець вправі не тільки призупинити надання послуг і доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, а й припинити цей Договір на підставі п. 9.1.3 цього Договору.


7.7 У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів Курсу не в особистих цілях, розповсюдження матеріалів Курсу в будь-який спосіб та незалежно від кола осіб, Виконавець вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Користувачеві доступ до Курсу та/або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Курс грошових коштів.


8. Форс-мажор.


8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання спричинене обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: воєнними діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (надалі Форс-мажор).


8.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.


8.3 Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.


8.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою Стороною виконання умов цього Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.


8.5 У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.


9. Припинення Договору.


9.1 Дія цього Договору припиняється:


9.1.1. за згодою сторін;


9.1.2 Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені даним Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.


9.1.3 У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.


9.1.4 В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.


9.2 Дія договору призупиняється в разі відмови всієї групи від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить даний Курс.


10. Обробка персональних даних.


10.1 Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включно з прізвищем, ім'ям та по батькові, зареєстрованим місцем проживання та/або фактичним місцем проживання, ідентифікаційним номером, даними про державну реєстрацію, банківськими реквізитами, номерами телефонів та адресами електронної пошти, тощо) у базі персональних даних Виконавця "Клієнти", зокрема на збирання, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, поновлення, використання, поширення та передачу їх на іншій території України. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних.


10.2 Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 р. № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.


11. Термін дії Оферти.


11.1 Справжня Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.


11.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший строк набрання змінами чинності не визначено безпосередньо в тексті зміненої Оферти.


12. інтелектуальна власність.


12.1 Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну, невизначувану і відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі Курсу або на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.


12.2 Користувач погоджується створити і використовувати тільки один обліковий запис і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.


12.3 Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.


12.4 Разом з матеріалами, створюваними в процесі проходження Курсу, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензійну, невиняткову, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне розповсюдження та відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.


12.5 Зазначена в п. 12.4 цього Договору ліцензія надає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які надалі будуть купувати Послуги Виконавця. Ця умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.


13. Прикінцеві положення.


13.1 Сторони встановили, що будь-які суперечки і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.


13.2 Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований та діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.


13.3 З огляду на п. 12.2. цього Договору, місцем вчинення цього правочину та місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, зазначене у ст. 14 цього Договору.


13.4 Акцептуючи цю Оферту, Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі спори знаходяться у виключній компетенції судів України.


13.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Ці заголовки не можуть розглядатися як такі, що визначають, обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.


13.6 Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.


13.7 У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.


14. Реквізити Виконавця.


Виконавець:
ТОВ "Франч"
Київ, вул. Івана Павла II, 21/10, оф. 412
+38 (095) 853-82-24